Ο κύριος λόγος δημιουργίας των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών πακέτων είναι η υποστήριξη των νέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Γίνε «Σκιά-Shadow» ενός επιχειρηματία» με τα κατάλληλα εργαλεία, τη μεθοδολογία και τις βασικές γνώσεις λειτουργίας μιας επιχείρησης για να συμμετέχουν αποτελεσματικά στην εβδομάδα «shadowing week» φιλοξενίας τους από μια επιχείρηση. Η συγκεκριμένη εμπειρία αναμένεται ότι θα συμβάλλει στις πρακτικές γνώσεις των νέων για το πώς λειτουργεί μια επιχείρηση, ενώ ταυτόχρονα ευαισθητοποιεί τους νέους σε θέματα καριέρας και εναλλακτικών επιλογών επαγγελματικής σταδιοδρομίας, ενισχύοντας ταυτόχρονα τις επιχειρηματικές δεξιότητές τους. 

The main objective of these materials is to support young people’s employability by providing them supportive tools and structuring a methodology to help them to participate in the best way to a “shadowing week” hosted by an enterprise. During this experience, they can learn the basics of an enterprise functioning and develop better their employability potential and business-related competences.

L’obiettivo principale è quello di promuovere l’occupabilità dei giovani fornendo loro degli strumenti di supporto e mettendo a punto una metodologia volta a prepararli al meglio all’esperienza di job shadowing presso un’azienda della durata di una settimana. Nel corso di tale periodo potranno apprendere alcuni meccanismi che sono alla base funzionamento delle imprese e sviluppare le loro competenze in ambito professionale. 

The main objective of these materials is to support young people’s employability by providing them supportive tools and structuring a methodology to help them to participate in the best way to a “shadowing week” hosted by an enterprise. During this experience, they can learn the basics of an enterprise functioning and develop better their employability potential and business-related competences.